Back
“Snapshot.” Accessed April 1, 2019. https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=3ZjJxN5Y0FMC&oi=fnd&pg=PA133&dq=info:RozhOYUpO6kJ:scholar.google.com&ots=7hEl2Bq41_&sig=pgilmXw65dVVfbUo8vMYikySIzY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.